Všeobecné obchodní podmínky
 

1.0 Obecná ustanovení 

1.1 Uskutečněním objednávky, uzavřením smlouvy jak je určena níže, nebo převzetím dodávky zboží nebo služeb (dále jen „zboží“) od společnosti PRECIOSA Kupující stvrzuje, že přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) a prohlašuje, že rozumí jejich obsahu. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy, jak je určena níže, mezi společností PRECIOSA a Kupujícím. 

1.2 PRECIOSA zahrnuje společnost PRECIOSA-LUSTRY, a.s. IČO 12645, se sídlem v Nový svět 915, 471 14 Kamenický Šenov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. B 37, a společnosti patřící spolu s ní do jedné skupiny vzájemně majetkově propojených osob, které obchodují se zbožím této společnosti (zejména tedy společnosti Dongguan Preciosa Trading Co., Ltd. Preciosa International (H.K.) Limited se sídlem v Hong Kongu, Preciosa Gulf FZCO se sídlem v SAE nebo PRECIOSA CENTR, A. O. se sídlem v Rusku, PRECIOSA UK se sídlem ve Velké Británii).

1.3 VOP mají přednost před obchodními podmínkami Kupujícího, jejichž užití se tímto zamítá. Ujednání ve smlouvě, jak je určena níže, mají přednost před VOP. Všechny písemné dohody mezi smluvními stranami zůstávají nezměněny a mají přednost před těmito VOP. 

2.0 Objednávání 

2.1 Jakékoli nabídky ze strany PRECIOSY jsou nezávazné, není-li v nabídce uvedena doba její platnosti. PRECIOSA může kdykoliv změnit specifikace zboží a sortiment zboží. 

2.2 Kupující objednává zboží jakoukoliv formou písemné komunikace, včetně e-mailu, faxu, dopisu či internetové komunikace umožňující identifikaci Kupujícího. Bez ohledu na užitý způsob komunikace při objednávání zboží se objednávka stává závaznou a kupní smlouva na dodávku zboží nebo smlouva o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“) je uzavřena v okamžiku, kdy PRECIOSA odešle Kupujícímu potvrzení objednávky nebo oboustranným uzavřením písemné kupní smlouvy, a pokud nedojde k potvrzení objednávky nebo k uzavření písemné kupní smlouvy, v okamžiku dodání objednaného zboží. 

2.3 Smlouva nemůže být Kupujícím změněna nebo stornována bez písemného odsouhlasení PRECIOSOU. V případě, že Kupující žádá změny smlouvy a PRECIOSA souhlasí, je Kupující povinen zaplatit PRECIOSE veškeré náklady se změnou smlouvy spojené, zejména náklady na výrobu a dodání zboží, administrativní činnost, dokumentaci, nebo jin náklady.

2.4 PRECIOSA může odmítnout přijetí jakékoliv objednávky. 

3.0 Balení 

3.1 Zboží bude dodáno v odpovídajícím obalu tak, aby bylo zabráněno vzniku škod na zboží během dopravy na místo určení. 

3.2 V případě, že balení nebylo specificky dohodnuto, je vybráno PRECIOSOU. 

4.0 Ceny

4.1 Ceny budou sjednány ve smlouvě a není-li ujednání o ceně, budou účtovány dle ceníku PRECIOSY. 

4.2 Uvedené ceny jsou EX WORKS (jmenované místo) v souladu s INCOTERMS 2020, pokud není dohodnuto jinak. 

5.0 Dodání 

5.1 Dodávky budou uskutečněny EX WORKS (jmenované místo) v souladu s INCOTERMS 2020. Lhůta pro dodání je stanovena ve smlouvě. 

5.2 Dílčí dodávky jsou povolené a mohou být fakturovány. Pojištění dopravy a případné celní poplatky se řídí podle INCOTERMS 2020. 

5.3 Pokud Kupující zboží vrátí, aniž by byly splněny podmínky pro vrácení nebo odstoupení od smlouvy, je PRECIOSA oprávněna od smlouvy odstoupit a má právo na úhradu nákladů vynaložených na plnění smlouvy do doručení oznámení o odstoupení, zejména nákladů podle čl. 15.6 VOP. 

5.4 V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží nebo z důvodu nesoučinnosti Kupujícího při převzetí, dopravě, uskladnění u Kupujícího nebo instalaci zboží, PRECIOSA zahájí skladování zboží a Kupující je povinen zaplatit PRECIOSE skladné ve výši 0,1 % ceny za každý započatý den skladování až do celkové výše 10 % ceny. PRECIOSA je oprávněna započíst na skladné jakoukoli zaplacenou platbu Kupujícího, zejména zálohu.

5.5 V případě, že Kupující je v prodlení s převzetím zboží déle než 3 měsíce, je PRECIOSA oprávněna od smlouvy odstoupit a má právo na úhradu nákladů vynaložených na plnění smlouvy do doručení oznámení o odstoupení, zejména nákladů podle čl. 15.6 VOP.

6.0 Platební podmínky 

6.1 Kupující je povinen zaplatit 50 % ceny jako zálohu do 7 dnů od uzavření smlouvy a 50 % ceny před odesláním zboží Kupujícímu, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.

6.2 Platba se má za uskutečněnou, je-li celá částka, splatná ve prospěch PRECIOSY, připsána ve prospěch PRECIOSY. Kupující provede platbu buď přímo PRECIOSE, nebo na bankovní účet určený PRECIOSOU. 

6.3 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením ceny nebo její části má PRECIOSA právo na zaplacení úroku z prodlení, který činí 10 % p. a. a aplikuje se na období následující po dni splatnosti faktury do data skutečného zaplacení částky. Žádný požadavek Kupujícího neprodlužuje dobu splatnosti. 

6.4 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením ceny nebo její části má PRECIOSA právo podle vlastního uvážení odložit či zrušit jakékoliv další dodávky zboží, aniž je takové jednání považováno za porušení smlouvy, nebo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, odložení či zrušení dodávky má PRECIOSA právo na úhradu nákladů vynaložených na plnění smlouvy do doručení oznámení o odložení, zrušení, odstoupení, zejména nákladů podle čl. 15.6 VOP.

6.5 Kupující nesmí na základě svého protinároku zadržet žádnou platbu ceny, ani její část. Kupující nesmí odečíst svůj protinárok od ceny bez výslovného souhlasu PRECIOSY. 

6.6 Kupující může postoupit práva a závazky vůči PRECIOSE pouze s písemným souhlasem PRECIOSY.

6.7 V případě, že za Kupujícího zaplatí cenu se souhlasem PRECIOSY třetí osoba, berou strany na vědomí, že zaplatil Kupující. 

7.0 Výhrada vlastnického práva 

7.1 PRECIOSA si ponechá vlastnické právo k veškerému dodanému zboží do zaplacení všech plateb za zboží. Kupující má povinnost takové zboží do zaplacení uchovávat odděleně od ostatního zboží. 

7.2 Bez ohledu na předchozí ustanovení přechází nebezpečí vzniku škody na zboží na Kupujícího okamžikem dodání zboží. 

7.3 Kupující, který není konečným zákazníkem, je oprávněn za normálních obchodních okolností zboží prodávat. Jakékoliv tržby vyplývající z tohoto prodeje Kupující podrží ve prospěch PRECIOSY odděleně od svých ostatních peněžních prostředků do zaplacení všech plateb za zboží. 

8.0 Licence a povolení 

8.1 Pokud jsou k navázání či udržení obchodního vztahu potřebné jakékoliv licence či jiná povolení od státních úřadů, ta smluvní strana, která má sídlo ve státě, který tyto prostředky požaduje, opatří takové licence či povolení, pokud není zákony dané země stanoveno jinak. Pokud strana povinná toto zařídit nesplní tento požadavek, druhá strana není v prodlení a má právo odstoupit od smlouvy. PRECIOSA má právo na úhradu nákladů vynaložených na plnění smlouvy do doručení oznámení o odstoupení, zejména nákladů podle čl. 15.6 VOP.

9.0 Nároky a záruka 

9.1 PRECIOSA kontroluje, zda veškeré zboží, které má být dodáno Kupujícímu, je bez závad, a to před odesláním zboží. 

9.2 Kupující je povinen bezodkladně po obdržení zboží pečlivě zkontrolovat, zda zboží nemá zjevné kvalitativní vady (dále jen „zjevná vada“). Kupující je dále povinen bezodkladně po obdržení zboží pečlivě zkontrolovat, zda množství zboží není v rozporu se smlouvou (dále jen „množstevní vada“). 

9.3 Jakákoliv práva ze zjevných vad či množstevních vad musí Kupující uplatnit u PRECIOSY nejpozději do 14 dnů od data doručení zboží nebo protokolárního převzetí zboží, podle toho, který okamžik nastane dříve. Je-li zboží zadrženo v celním skladě, je Kupující povinen uplatnit práva z vad podle věty první do 14 dnů od převzetí zboží z celního skladu. Práva z vad uplatněná po uplynutí této lhůty mohou být PRECIOSOU odmítnuta jako opožděná. 

9.4 Záruční doba na skryté vady zboží je 12 měsíců a plyne ode dne doručení zboží a v případě zadržení zboží v celním skladu od prvního dne, kdy Kupující mohl zboží z celního skladu převzít (dále jen „záruka“), pokud místní zákony nestanoví jinak. Nároky skrytých vad zboží musí být uplatněny bez zbytečného odkladu po té, co se tato skrytá vada objevila, nejpozději do 14 dnů od zjištění vady Kupujícím, vždy však do konce záruční doby. Je-li součástí smlouvy instalace, záruka plyne od dokončení instalace. V případě, že je součástí smlouvy instalace zboží, ale instalace následně provedena PRECIOSOU není z důvodu na straně Kupujícího nebo z důvodu změny smlouvy, záruka plyne od převzetí zboží Kupujícím. 

9.5 Pokud je Kupující v prodlení s převzetím zboží déle než 3 měsíce, záruka plyne od prvního dne následujícího po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy zboží bylo připraveno k předání, a to i v případě, že zboží následně bylo převzato Kupujícím.  

9.6 Nároky z kvalitativních vad zboží (zjevných a skrytých) dle předchozích odstavců Kupujícímu nenáleží u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu výskytu vady.  

9.7 Záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje na nepatrné odchylky od specifikace zboží. Vlastnosti vzorku (jako barva, stav a míry) uvedené v katalozích, brožurách, vzorkových kartách apod. jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně sjednány. Odchylky způsobené při výrobním procesu, např. v barvách, rozměrech, váze a kvalitě zboží, které odpovídají obvyklé kvalitě hromadně nebo ručně vyráběného zboží, jsou přípustné.

9.8 Záruka se rovněž nevztahuje na zboží, které bylo dle názoru PRECIOSY podrobeno běžnému opotřebení, špatnému zacházení, úpravám, pokusům o opravení, zanedbání údržby, nesprávnému použití či nehodě. Záruka se rovněž nevztahuje na části zboží podléhající opotřebení, jako např. baterie, svítidla, žárovky, LED diody a LED pásky, elektrické části a elektrické zdroje, další spotřební materiál atd. Neoprávněná úprava zboží, nerespektování poskytnutých instrukcí a podaných informací či nerespektování instrukcí pro běžné užívání zboží, a/nebo jiné nesprávné užití zboží zbavuje PRECIOSU jakékoliv odpovědnosti.

9.9 Záruka se rovněž nevztahuje na vady zboží způsobené:

1) ohněm, vodou, skladováním nebo používáním zboží v nedostatečně izolovaných prostorách, kde se může vyskytnout voda nebo vlhkost, 

2) skladováním nebo používáním zboží mimo teplotní rozpětí od -20 ºC do 45 ºC, 

3) zásahem Kupujícího nebo třetí osoby do zboží bez předchozího souhlasu PRECIOSY, 

4) zásahem Kupujícího nebo třetí osoby do zboží v rozporu s pokyny pro užívání, pokyny obsaženými v montážním návodu, manuálu pro údržbu a čištění a v dalších dokumentech, které jsou součástí balení zboží, nebo v rozporu s technickými normami nebo bezpečnostními předpisy,

5) nedostatkem nebo přebytkem elektrického proudu v elektrické distribuční síti, užíváním zboží pod nesprávným napětím nebo připojením k zakázaným nebo nevhodným zdrojům energie.

9.10 Vadu Kupující oznámí PRECIOSE písemně (e-mailem, faxem, nebo dopisem). Oznámení musí být podpořeno detailním popisem vady, zejména popisem jak se vada projevuje, fotodokumentací vady, a dokumenty o koupi. Nepředloží-li Kupující dokument o koupi, může být právo z vady PRECIOSOU odmítnuto. 

9.11 Pokud jsou uplatněna práva pro kvalitativní vady zboží a jsou dobře podložena a PRECIOSA je uzná, pak PRECIOSA po dohodě s Kupujícím (a nedojde-li k takové dohodě, tak podle své volby) buď opraví zboží, nebo nahradí zboží bezvadným zbožím, nebo poskytne Kupujícímu přiměřenou slevu nebo proti vrácení vadného zboží vrátí jeho kupní cenu. Vyřídí-li PRECIOSA nárok z vady tak, že zašle Kupujícímu náhradní zboží nebo jeho část a dá-li Kupujícímu pokyn k odstranění a likvidaci původního zboží nebo jeho části, je Kupující povinen původní zboží nebo jeho část na vlastní náklady a odpovědnost odstranit a zlikvidovat. 

9.12 Veškeré náklady Kupujícího spojené s uplatněním nároku z vady, včetně nákladů na doručení reklamovaného zboží PRECIOSE, hradí Kupující. 

9.13 Pokud jsou vzneseny množstevní vady a PRECIOSA nárok uzná, pak PRECIOSA po dohodě s Kupujícím (a nedojde-li k takové dohodě, tak podle své volby) dodá chybějící zboží, nebo vydá dobropis ve prospěch Kupujícího. 

9.14 PRECIOSA nepřebírá žádné další garance či závazky, pokud to není výslovně ujednáno. 

9.15 Veškeré záruky se vztahují pouze na Kupujícího. Kupující nesmí tyto záruky převést nebo poskytnout záruky v zastoupení PRECIOSY třetím stranám. Kupující, který není konečným zákazníkem, však může poskytnout záruky svým zákazníkům sám. 

10.0 Odpovědnost a náhrada škody

10.1 Odpovědnost PRECIOSY je omezena na přímé škody na zboží, a pokud není písemně odsouhlaseno jinak, nepřesahuje zaplacenou cenu zboží. 

10.2 PRECIOSA nikdy neodpovídá za nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo další související škody, zejména neodpovídá za ušlý zisk, pokud její odpovědnost není výslovně stanovena zákonem pro případ úmyslného jednání a/nebo hrubé nedbalosti. V tomto případě Kupující nese důkazní břemeno. 

10.3 PRECIOSA nepřebírá žádnou odpovědnost ve spojení s dalším zpracováním zboží. Produktové specifikace a technické pokyny jsou uváděny dle současných nejlepších znalostí zboží. Tyto specifikace a pokyny nezbavují Kupujícího povinnosti provádět své vlastní testy navrhovaných technik a testy vhodnosti zboží pro zamýšlenou aplikaci Kupujícím nebo jeho zákazníkem. Použití navrhovaných technik, jakož i aplikace, použití a zpracování zboží jsou výhradní odpovědností Kupujícího. Provádí-li Kupující další úpravy, zpracování nebo jinou aplikaci zboží (dále jen „upravené zboží“), specifikace a pokyny PRECIOSY nezbavují Kupujícího odpovědnosti za upravené zboží. Upraví-li Kupující zboží, musí bránit, odškodnit a krýt PRECIOSU před jakýmikoliv a veškerými nároky třetích stran na základě práva z odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za škody způsobené upraveným zbožím. 

10.4 Kupující, který vykonává činnost v teritoriu, na kterém mají být platná práva a povinnosti dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 („směrnice“), je povinen pro zboží, které je:

a) velkou pevnou instalací ve smyslu směrnice zajistit a zaplatit financování zpětného odběru, jeho zpracování, využití a odstranění;

b) odpadním elektrozařízením nepocházejícím z domácnosti ve smyslu směrnice financovat náklady na sběr, zpracování, využití a k životnímu prostředí šetrné odstraňování zboží.      Není-li sjednáno jinak, je zboží velkou pevnou instalací.

10.5 Kupující, který není konečným zákazníkem („distributor“) a pro jeho činnost mají platit práva a povinnosti dle směrnice, je povinen u třetí osoby zajistit registraci PRECIOSY a zajistit a zaplatit pro zboží PRECIOSY zpětný odběr zboží ve smyslu směrnice. Distributor bere na vědomí, že podíl PRECIOSY na financování zpětného odběru zboží je již součástí ceny zboží.

11.0 Vyšší moc 

11.1 V případě okolností, které v době uzavření smlouvy nemohly být předpokládány a které brání uskutečnění smluvních povinností, má smluvní strana právo pozdržet splnění povinností do doby obnovení normálních obchodních podmínek. 

11.2 Pouze ty události, kterým není možné zabránit, případně je odvrátit, jako např. požár, války, vojenská akce, blokády, revoluce, stávky, přírodní katastrofy, opatření státních orgánů, epidemie, zpoždění v dopravě či celními formalitami a nedostatek či výpadek dodávky energií a materiálů, které nebyly způsobeny smluvní stranou, jsou považovány za případy vyšší moci.

11.3 Strana, která zjistí okolnost vyšší moci, je povinna o tom neprodleně informovat druhou smluvní stranu a oznámit přerušení plnění smlouvy. Dodací lhůta se prodlužuje o dobu přerušení plnění smlouvy.

11.4 Pokud doba trvání takové okolnosti vyšší moci přesáhne 12 měsíců, bude mít každá ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v předchozí větě žádná ze smluvních stran nebude mít právo požadovat od druhé smluvní strany jakoukoli náhradu škody, ale PRECIOSA bude mít právo na úhradu nákladů vynaložených na plnění smlouvy do doručení oznámení o přerušení činnosti, zejména nákladů podle čl. 15.6 VOP.

12.0 Práva duševního vlastnictví 

12.1 PRECIOSA je vlastníkem registrovaných slovních a kombinovaných ochranných známek PRECIOSA v České republice, jakož i v jiných zemích. 

12.2 Kupující má pouze právo užít ochrannou známku na zboží PRECIOSY a obalech zboží PRECIOSY, a to za účelem identifikace tohoto zboží. 

12.3 Kupující, který není konečným zákazníkem, má dále s písemným souhlasem PRECIOSY právo označit ochrannými známkami PRECIOSA vitrínu či jiné výstavní místo, ve kterém je k prodeji nabízeno výhradně zboží PRECIOSY. 

12.4 Jakékoliv jiné užití ochranných známek, log a jiných práv duševního vlastnictví vlastněných PRECIOSOU, zejména v souvislosti se zbožím, službami, ochrannými známkami, logy a jinými právy duševního vlastnictví Kupujícího či třetích osob, je zakázané. 

12.5 Užití jakýchkoliv práv duševního vlastnictví PRECIOSY v publikacích, bez ohledu na typ média publikace, podléhá předchozímu souhlasu PRECIOSY. Bez písemného svolení je taková publikace zakázána. 

12.6 Jakákoliv technická dokumentace, plány, nákresy, dílenské výkresy, modely, brožury, katalogy apod. předané Kupujícímu zůstávají duševním vlastnictvím PRECIOSY. Jsou chráněny autorským právem a proti nekalosoutěžnímu jednání. Přijetím těchto materiálů se Kupující zavazuje zachovávat důvěrnost informací a nepoužívat tyto materiály pro jiné účely, než pro které byly poskytnuty. 

12.7 Kupující nesmí provádět jakékoliv změny zboží, propagačního materiálu, či obalů PRECIOSY. 

12.8 Kupující se zavazuje zavázat své zákazníky, kteří nejsou konečnými zákazníky, k dodržování těchto pravidel zacházení s duševním vlastnictvím PRECIOSY. 

12.9 PRECIOSA neodpovídá za porušení práv duševního vlastnictví třetích stran, pokud k němu dojde v souvislosti se zbožím vyrobeným či prodaným na základě výkresů, návrhů, modelů, specifikací nebo jiných výrobních podkladů poskytnutých PRECIOSE Kupujícím (dále jen „návrh Kupujícího“). Kupující prohlašuje, že je výlučným vykonavatelem práv ke zboží dle návrhu Kupujícího. Kupující je povinen bránit, odškodnit a krýt PRECIOSU před nároky třetích stran na základě práv duševního vlastnictví, které souvisejí s výrobou nebo prodejem zboží dle návrhu Kupujícího. V případě, že třetí strana uplatní u PRECIOSY nárok z porušení práv duševního vlastnictví ke zboží podle návrhu Kupujícího, je Kupující na výzvu PRECIOSY povinen převzít jednání s třetí stranou a nastoupit v případném sporu na místo PRECIOSY, a to na vlastní náklady. 

12.10 Širší užívání ochranných známek, log a dalšího duševního vlastnictví PRECIOSY je umožněno Kupujícím, kteří nejsou konečnými zákazníky a kteří obdrží autorizaci od PRECIOSY a stanou se autorizovaným distributorem PRECIOSY. 

12.11 Autorizace opravňuje autorizovaného distributora k bezplatnému užívání značky a ochranných známek PRECIOSA pro účely marketingových aktivit na podporu prodeje zboží PRECIOSY podle PRECIOSOU stanovených podmínek pro autorizované distributory. 

13.0 Ochrana osobních údajů 

13.1 PRECIOSA zpracovává osobní údaje fyzické osoby v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a právním předpisy České republiky. 

13.2 Předmětem zpracování jsou identifikační osobní údaje, zejména v rozsahu jméno a příjmení, identifikační číslo, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo a daňové identifikační číslo, pokud je Kupující poskytne. 

13.3 Osobní údaje PRECIOSA zpracovává za účelem komunikace s Kupujícím, přípravy objednávky nebo smlouvy, odesílání marketingových sdělení, vytvoření účtu a poskytování zákaznických služeb. 

13.4 Zákonným důvodem zpracování jsou splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Kupujícího a oprávněný zájem PRECIOSY. 

13.5 PRECIOSA pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů jakožto dalších příjemců osobních údajů, zejména poskytovatele a správce software, webových stránek, poskytovatele účetních a daňových služeb včetně auditu, poskytovatele mailingových služeb. 

13.6 Osobní údaje jsou ukládány v EU i mimo EU, ale nejsou předávány mezinárodní organizaci. 

13.7 PRECIOSA přijala právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů. 

13.8 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a po dobu trvání promlčecích lhůt. 

13.9 Kupující má právo na (i) přístup, (ii) opravu, (iii) výmaz, (iv) omezení zpracování nebo (v) námitku proti zpracování, (vi) přenositelnost osobních údajů, (vii) podání stížnosti u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz

14.0 Zvláštní podmínky pro dodávky projektových svítidel 

14.1 Za projektové svítidlo se považuje zboží zhotovené PRECIOSOU pro Kupujícího na zakázku a odsouhlaseno Kupujícím zejména v dílenském výkresu (dále jen „Shop Drawing“), nebo zboží dle návrhu Kupujícího pro vybavení konkrétního prostoru, zejména hotelu, letoviska, paláce, rezidence, vily apod. 

14.2 V případě zboží na základě Shop Drawingu bude toto zboží dodáno v souladu s tímto Shop Drawingem. Kupující má povinnost seznámit se s obsahem Shop Drawingu a bezodkladně, nejpozději do 14 dní od jeho doručení, písemně vytknout PRECIOSE jeho vady nebo Shop Drawing odsouhlasit. Smluvní strany uznávají, že Shop Drawing potvrzený zástupcem Kupujícího, zejména architektem Kupujícího, je Shop Drawing potvrzený Kupujícím. Smluvní strany uznávají, že Shop Drowing doručený PRECIOSE od Kupujícího, který ale potvrdila jiná osoba, než je oprávněný zástupce Kupujícího, je také Shop Drawing potvrzený Kupujícím. Jakékoliv změny potvrzeného Shop Drawingu požadované Kupujícím budou účtovány navíc nad rámec sjednané ceny. 

14.3 Doba výroby zboží dodaného na základě Shop Drawingu začíná běžet od odsouhlasení Shop Drawingu Kupujícím. Prodlení Kupujícího s odsouhlasením Shop Drawingu prodlužuje dobu dodání zboží o dobu prodlení Kupujícího s odsouhlasením.

14.4 V případě zboží, které vyžaduje instalaci, je Kupující povinen dodržet instrukce poskytnuté PRECIOSOU v montážním návodu. V případě, že je instalace součástí smlouvy, je Kupující povinen: 

1) předat PRECIOSE informace o nosnosti místa instalace a informace o specifikaci elektrické sítě v místě instalace. Na výzvu PRECIOSY je Kupující na své náklady povinen zdokumentovat místo instalace, zejména provést fotodokumentaci místa instalace, předat PRECIOSE plánek místa instalace s jeho rozměry a rozmístěním překážek instalace, předat dokumentaci upevňovacích a zajišťovacích prvků pro instalaci zboží (dále jen „fixing“), zajistit lešení nebo zdvihací techniku vhodnou pro instalaci zboží, to vše do 14 dnů od doručení výzvy, 

2) sdělit PRECIOSE svého zástupce pro jednání ve věci instalace zboží včetně e-mailu a telefonu a zajistit, aby tato osoba byla po dobu instalace k dispozici nebo dosažitelná. Kupující zajistí, aby zástupce byl oprávněn jednat za Kupujícího a zavazovat Kupujícího ve věci řešení vad místa instalace, vad fixingu, změn zboží,

3) předat místo instalace PRECIOSE ve stavu vhodném pro instalaci, tj. čisté, bez prachu nebo jakýchkoliv jiných nečistot, a s dostatečným místem pro vztyčení lešení nebo zdvihací techniky. Kupující zamezí přístupu neoprávněných osob na místo instalace za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany majetku. PRECIOSA nenese odpovědnost za jakékoliv škody nebo zranění utrpěná osobami, které byly v místě instalace v době instalace neoprávněně, 

4) zastavit v průběhu instalace zboží jakékoliv jiné práce, které mohou bránit instalaci zboží na místě instalace. Pokud nastane prodlení při instalaci v důsledku jiných prací konaných na místě instalace nebo v důsledku nesplnění termínu začátku instalace z důvodu na straně Kupujícího, lhůta pro dodání se prodlužuje o toto prodlení. Kupující dále uhradí PRECIOSE náklady vzniklé v důsledku marné přítomnosti personálu PRECIOSY nebo třetích osob na místě instalace, včetně dalších souvisejících nákladů. Kupující potvrdí připravenost místa instalace nejpozději jeden týden předem, 

5) zhotovit fixing odpovídající individuálním vlastnostem zboží a místa instalace,

6) zapojit zboží do elektrické sítě osobou, která disponuje oprávněními splňující požadavky právního řádu země místa instalace nebo jiných mezinárodních předpisů, 

7) zajistit pro personál PRECIOSY přístup na místo instalace, 

8) uhradit dodatečně jakékoliv vícepráce týkající se jakékoliv změny zboží nad rámec schválené dokumentace, jako např. prodloužení nebo zkrácení závěsných příslušenství zboží, drobné modifikace dekorativních částí, změny elektrických částí zboží atd., 

9) zajistit všechna místní povolení pro montážní personál PRECIOSY nebo personál třetí osoby, která jim umožní přístup na místo instalace a splnění instalace. 

14.5 Kupující souhlasí s převzetím jakýchkoliv nákladů (bankovní a související s převodem peněz či pojištěním), které mohou vzniknout mimo Českou republiku v souvislosti s platbami, které byly již učiněny nebo učiněny budou. 

14.6 PRECIOSA nedodává fixing a neodpovídá za vlastnosti fixingu, ledaže je tak výslovně sjednáno ve smlouvě. 

14.7 Zboží, při jehož výrobě bylo použito lepeného spoje, vyžaduje pravidelnou kontrolu bezpečnosti spoje Kupujícím. Životnost lepeného spoje je 20 let v případě, že Kupující dodrží všechny povinnosti uvedené v těchto VOP a normě DIN 2304 Technologie lepení – Požadavky na kvalitu procesů lepení z března 2016 (dále jen „DIN 2304“). PRECIOSA neodpovídá za jiné vady lepeného spoje, než za které odpovídá výrobce lepidla, které bylo na lepený spoj použito. Použití lepeného spoje je uvedeno v Shop Drawingu a označeno symboly bezpečnostní třídy S1, S2 nebo S3 podle normy DIN 2304. S1 je spoj bez mechanického jištění lepeného spoje a značí vysoké riziko a vysoké požadavky na kontrolu bezpečnosti lepeného spoje Kupujícím. S2 je spoj s mechanickým jištěním lepeného spoje a značí střední riziko a střední požadavky na kontrolu bezpečnosti lepeného spoje Kupujícím. S3 je spoj s či bez mechanického jištění lepeného spoje a značí nízké riziko a nízké požadavky na kontrolu bezpečnosti lepeného spoje Kupujícím. Zboží, u něhož byl použit lepený spoj, zejména nesmí přijít do kontaktu s nevhodnými chemickými látkami, teplotou mimo teplotní rozpětí od -20 ºC do 45 ºC nebo být nad míru vystaveno UV záření. Odsouhlasením Shop Drawingu obsahující označení užití lepeného spoje Kupující bere rizika lepeného spoje na vědomí a rizika přijímá. Kupující, který objedná zboží s lepeným spojem bezpečnostní třídy S1 je povinen provádět na vlastní náklady pravidelné kontroly pevnosti lepeného spoje každé 3 roky od převzetí zboží. Kupující je povinen kontrolu provádět pouze osobou, která prokáže kvalifikaci pro lepené spoje (EAB, EAS nebo EAE) a prokáže se platným vysvědčením (DVS) nebo diplomem (EWF). Kupující je povinen na vlastní náklady provést při každé kontrole identifikační záznam kontroly, identifikovat kontrolující osoby a pořídit si fotokopii vysvědčení nebo diplomu kontrolující osoby. Na výzvu PRECIOSY je Kupující povinen pořídit alespoň 2 fotografie lepeného spoje a zaslat je PRECIOSE. Fotografie musí věrně vypovídat o stavu lepeného spoje. 

15.0 Závěrečná ustanovení 

15.1 Kupující je povinen informovat PRECIOSU bezodkladně nejpozději do 3 dnů o změně identifikačních údajů Kupujícího, o změně sídla nebo o jiné změně údajů Kupujícího. 

15.2 Kupující je povinen informovat PRECIOSU bezodkladně nejpozději do 3 dnů o zahájení insolvenčního řízení Kupujícího, o rozhodnutí o úpadku nebo o rozhodnutí o konkurzu (dále jen „insolvence“). 

15.3 Vedle ujednání o odstoupení od smlouvy výše v těchto VOP má PRECIOSA dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že:

1) Kupující je v insolvenci,

2) Kupující nemá v úmyslu převzít zboží nebo zaplatit cenu zboží nebo její část, nebo

3) v případě podstatného porušení povinnosti Kupujícím ze smlouvy nebo těchto VOP. 
15.4 Vedle ujednání o odstoupení od smlouvy výše v těchto VOP má Kupující dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že:

1) PRECIOSA je v insolvenci,

2) v případě podstatného porušení povinnosti PRECIOSOU. 

15.5 Odstoupení od smlouvy je účinné doručením odstoupení druhé straně a smlouva se ruší od počátku.      

15.6 Skončí-li smlouva z jiného důvodu, než je řádné splnění, tj. skončí-li smlouva zejména odstoupením od smlouvy, má PRECIOSA právo na zaplacení nákladů vynaložených na plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní do okamžiku jejího skončení, zejména nákladů na materiál a práci vynaložené na výrobu, dopravu nebo administrativu spojenou s dodáním zboží. Na tyto náklady je PRECIOSA oprávněna započíst jakoukoli zaplacenou platbu Kupujícího, zejména zálohu.

15.7 PRECIOSA si vyhrazuje právo změnit tyto VOP, ledaže jsou VOP součástí smlouvy na dodávku projektového svítidla. PRECIOSA má povinnost oznámit změny Kupujícímu zveřejněním na webu  https://www.preciosalighting.com/terms nebo písemně. Kupující má právo vypovědět smlouvu do 30 dnů od oznámení. 

15.8 Všechny smlouvy uzavřené mezi PRECIOSOU a Kupujícím se řídí právem České republiky. Aplikace úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučena. Smluvní strany se zavazují pokusit se dosáhnout smírného řešení sporů, které z tohoto vztahu mohou vzniknout. Pokud smírného řešení nemůže být dosaženo, budou všechny spory vznikající ze smluv uzavřených mezi PRECIOSOU a Kupujícím, který má sídlo v členském státě Evropské unie, EHP, ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska nebo ve Švýcarské konfederaci a v souvislosti s nimi rozhodovány českými soudy příslušnými podle sídla PRECIOSY. 

15.9 Spory vznikající ze smluv uzavřených mezi PRECIOSOU a Kupujícím, který není uveden v předchozím čl. 15.8 VOP, a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou tohoto rozhodčího soudu ve zjednodušeném řízení bez nařízení ústního jednání podle § 29 řádu. Strany prohlašují, že rozhodnutí dosažené rozhodčím soudem bude oběma stranami uznáno jako konečné a závazné. 

Účinné od 1. června 2021