Ochrona danych osobowych

Společnosti PRECIOSA, a.s., PRECIOSA – LUSTRY, a.s., PRECIOSA ORNELA, a.s., PRECIOSA BEAUTY, s.r.o., VINOLOK, a.s. i jej spółki zależne (łącznie „Preciosa”) dokładają wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników i zapewnić ich zadowolenie podczas korzystania z naszych witryn internetowych, produktów i usług.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do witryn i sklepów internetowych Preciosa, które zawierają łącza do niniejszego oświadczenia i opisuje sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi oraz wybory użytkownika dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, aktualizacji, poprawiania i dostępu do jego danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych użytkowników

Możemy gromadzić informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe, gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej lub sklepów internetowych i komunikuje się z naszą firmą. „Dane osobowe” to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby i mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane logowania (numer konta bankowego, hasło), preferencje marketingowe, informacje o koncie w mediach społecznościowych lub numer karty kredytowej. Jeśli połączymy inne dane z danymi osobowymi użytkownika, będziemy traktować połączone dane jako dane osobowe. Gromadzimy również dane osobowe z zaufanych źródeł zewnętrznych i angażujemy strony trzecie do pomocy w gromadzeniu danych osobowych.

Gromadzimy dane osobowe z wielu powodów, w tym:

 • Przetwarzanie zamówień, w tym transakcje płatnicze.
 • Dostarczanie subskrypcji wiadomości.
 • Wysyłanie wiadomości marketingowych.
 • Utwórz konto.
 • Personalizacja doświadczenia.
 • Zapewnienie obsługi klienta.
 • Zarządzanie aplikacjami o pracę.

Nasza firma i strony trzecie, z którymi współpracujemy, mogą łączyć informacje zebrane od użytkownika w czasie i na naszej stronie internetowej lub w sklepach internetowych z informacjami zebranymi z innych źródeł. Pomaga nam to poprawić ich ogólną dokładność i kompletność oraz lepiej dostosować naszą komunikację z użytkownikiem.

Jeśli użytkownik zdecyduje się przekazać firmie Preciosa dane osobowe osoby trzeciej (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), oświadcza, że posiada na to zgodę tej osoby trzeciej. Przykładem może być przekazywanie materiałów referencyjnych lub marketingowych znajomym lub wysyłanie poleceń pracownikom. Osoby trzecie mogą zrezygnować z subskrypcji wszelkich przyszłych komunikatów, korzystając z linku podanego w każdym komunikacie marketingowym lub wysyłając wiadomość e-mail na adresprivacy@preciosa.com.

W niektórych przypadkach Preciosa i strony trzecie, z którymi współpracuje, mogą automatycznie gromadzić dane za pomocą plików cookie, dzienników sieciowych, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych aplikacji. Informacje te są wykorzystywane w celu lepszego zrozumienia i poprawy użyteczności, wydajności i skuteczności strony internetowej oraz w celu dostosowania treści lub ofert do użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Korzystanie z plików cookie i innych technologii internetowych” poniżej.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu prowadzenia naszej działalności, dostarczania, ulepszania i dostosowywania naszej strony internetowej i sklepów internetowych, wysyłania wiadomości marketingowych i innych związanych z naszą działalnością oraz w innych uzasadnionych celach dozwolonych przez obowiązujące prawo. Niektóre ze sposobów, w jakie możemy wykorzystywać dane osobowe, są następujące:

 • Dostawa zamówionych produktów.
 • Analizowanie, wspieranie i ulepszanie naszych rozwiązań oraz doświadczeń online użytkownika.
 • Dostosowywanie stron internetowych, biuletynów i innych form komunikacji.
 • Wysyłanie komunikatów, w tym komunikatów wysyłanych w celach marketingowych i związanych z satysfakcją klienta, bezpośrednio przez Preciosa lub przez naszych partnerów.

Preferencje dotyczące komunikacji można edytować w dowolnym momencie. Patrz „Twoje wybory i wybór preferencji komunikacji” poniżej.

Dostęp do danych osobowych i ich dokładność oraz prawa użytkownika

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty. Szanujemy prawa użytkownika podczas przetwarzania jego danych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych i innych powiązanych informacji.
 • Prawo do poprawienia błędnych danych lub wyjaśnienia danych, które przetwarzamy na temat użytkownika.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub jeśli powody przetwarzania są już nieaktualne.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanej lub nadającej się do odczytu maszynowego formie, która odpowiada sposobowi ich przechowywania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, chyba że jest to sprzeczne z uzasadnionymi interesami lub zobowiązaniami prawnymi.
 • Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Potrzebujemy Twojej pomocy, aby Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Zapewniamy szereg opcji dostępu, poprawiania, ograniczania lub usuwania danych osobowych użytkownika:

 • W witrynach i sklepach internetowych z rejestracją użytkownika można przeglądać lub modyfikować dane osobowe podane w profilu online.
 • Niektóre spółki Preciosa mogą być uważane lub działać jako administratorzy danych lub podmioty przetwarzające dane. Jeśli podmiot Preciosa działa jako administrator danych lub podmiot przetwarzający dane, użytkownik może skorzystać ze swoich praw dostępu i zażądać korekt, ograniczeń lub dezaktywacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych bezpośrednio w podmiocie Preciosa.
 • Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w uzyskaniu dostępu, poprawieniu, ograniczeniu lub usunięciu danych osobowych, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Podejmujemy w dobrej wierze starania, aby spełnić uzasadnione prośby o dostęp, usunięcie, aktualizację, ograniczenie lub poprawienie danych. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 30 dni. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić żądania użytkownika, przekażemy mu stosowne wyjaśnienie.

Wybory użytkownika i preferencje dotyczące komunikacji

Dajemy Ci możliwość otrzymywania różnych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. Preferencjami komunikacji można zarządzać przy użyciu następujących metod:

 • Postępując zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdej promocyjnej wiadomości e-mail od naszej firmy, aby zrezygnować z subskrypcji tej konkretnej wiadomości.
 • Wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres privacy@preciosa.com lub pocztą tradycyjną na adres: PRECIOSA, a.s., Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, Republika Czeska. Pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz konkretne istotne informacje o materiałach, których nie chcesz już otrzymywać.

Za zgodą użytkownika możemy udostępniać jego dane osobowe partnerom biznesowym lub dostawcom firmy Preciosa w celu informowania użytkownika o produktach lub usługach, które mogą go zainteresować. Jeśli chcesz wyraźnie sprzeciwić się udostępnianiu danych stronom trzecim w celach marketingowych, skontaktuj się z nami.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w celu prowadzenia naszej działalności, dostarczania, ulepszania i dostosowywania naszych rozwiązań, wysyłania wiadomości marketingowych i innych związanych z naszą działalnością oraz w innych uzasadnionych celach dozwolonych przez obowiązujące prawo lub w inny sposób za zgodą użytkownika.

Możemy udostępniać dane osobowe w następujący sposób:

 • W ramach firmy Preciosa i jej spółek zależnych na całym świecie w celu przetwarzania lub przechowywania danych.
 • Z partnerami biznesowymi lub dostawcami Preciosa w celu informowania użytkownika o produktach lub usługach. Jeśli użytkownik chce wyraźnie sprzeciwić się udostępnianiu danych przez firmę Preciosa stronom trzecim w celach marketingowych, prosimy o kontakt.
 • Partnerom biznesowym, usługodawcom, autoryzowanym agentom zewnętrznym lub wykonawcom w celu dostarczenia żądanych rozwiązań, usług lub transakcji. Przykłady obejmują między innymi: przetwarzanie zamówień i transakcji kartami kredytowymi, hosting stron internetowych, pomoc w działaniach sprzedażowych lub wsparcie posprzedażowe oraz zapewnianie obsługi klienta.
 • W związku z lub w trakcie negocjowania jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów korporacyjnych, konsolidacji lub restrukturyzacji, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez lub za pośrednictwem innej spółki.
 • W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji złożony przez właściwy organ, w przypadku gdy uważamy, że ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub procedury prawne.
 • Organom ścigania, organom rządowym lub innym stronom trzecim, jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności z procesem prawnym lub wymogami bezpieczeństwa narodowego; w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Preciosa, partnerów biznesowych, użytkownika lub innych osób; lub w innych przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo.
 • W formie zbiorczej, w formie zanonimizowanej i/lub z usuniętymi danymi identyfikacyjnymi, w przypadku gdy dane te nie mogą być racjonalnie wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika.
 • Jeśli powiadomimy użytkownika w inny sposób, a użytkownik wyrazi zgodę na udostępnianie danych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić powierzone nam dane osobowe i traktować je w bezpieczny sposób zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Preciosa wdraża fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wymagamy również od naszych dostawców ochrony tych informacji przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem.

Zatrzymywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań biznesowych, zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów, ochrony naszych aktywów i egzekwowania naszych umów.

Korzystanie z plików cookie i innych technologii internetowych

Na naszych stronach internetowych i w sklepach internetowych korzystamy z narzędzi do automatycznego gromadzenia danych, takich jak pliki cookie, osadzone łącza internetowe i sygnały nawigacyjne. Narzędzia te zbierają pewne standardowe informacje, które przeglądarka użytkownika wysyła do naszej witryny. Przykłady takich informacji obejmują typ przeglądarki i adres strony internetowej, z której użytkownik wszedł na naszą stronę.

Narzędzia mogą również gromadzić informacje związane z następującymi elementami:

 • Adres protokołu internetowego (IP). Jest to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera lub urządzenia za każdym razem, gdy łączysz się z Internetem. Jest to unikalny adres przypisany przez dostawcę usług internetowych lub dział IT w sieci TCP/IP. Adres IP pozwala między innymi serwerom internetowym znaleźć i zidentyfikować urządzenie użytkownika.
 • Zachowanie w odwiedzanych witrynach. Przykłady obejmują przeglądane strony i kliknięte linki. Narzędzia te ułatwiają, usprawniają i poprawiają jakość odwiedzin w naszej witrynie, zapewniając spersonalizowane wrażenia i rozpoznając powracających użytkowników.

Nasza witryna zawiera widżety. Widżety to miniaturowe interaktywne programy, które działają w naszej witrynie w celu świadczenia określonych usług przez inne firmy. Przykłady tych usług obejmują wyświetlanie wiadomości, widoków, filmów i innych treści. Widżety te mogą być wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych, takich jak adresy e-mail. Widżety mogą również ustawiać pliki cookie, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. Informacje gromadzone przez widżety podlegają polityce prywatności firmy, która je utworzyła.

Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi w celu zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Nasi partnerzy mogą wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie do wyświetlania reklam na podstawie aktywności i zainteresowań użytkownika. Użytkownik może wyraźnie sprzeciwić się wyświetlaniu takich reklam.

Rezygnacja oznacza dalsze otrzymywanie ogólnych reklam bez dostosowywania ich do zainteresowań użytkownika. Procedurę wyrażania sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach można znaleźć pod adresem:

Powiązane strony internetowe

Możemy udostępniać łącza do witryn internetowych osób trzecich, które znajdują się poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności zamieszczonymi w odpowiednich witrynach internetowych (i innych odwiedzanych witrynach).

Ochrona danych osobowych dzieci

Preciosa nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci bez odpowiedniej zgody ich rodziców lub opiekunów. Jeśli uważasz, że mogliśmy zebrać dane osobowe od osoby, która nie jest pełnoletnia w Twoim kraju bez odpowiedniej zgody, poinformuj nas o tym, korzystając z metod opisanych w sekcji „Jak się z nami skontaktować”, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu niezwłocznego zbadania i rozwiązania tej sytuacji.

Jak się z nami skontaktować

Cenimy Twoje opinie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. ochrony prywatności pod adresem privacy@preciosa.com.